نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. عوامل رونق و شکوفایی علم مواقیت در عصر بنی نصر در اندلس (635- 897ق)

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 215-234

10.22059/jihs.2020.295763.371535

اعظم تقی پور؛ محمدعلی چلونگر؛ مسعود کثیری


2. رویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام در طب ایرانی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 135-155

10.22059/jihs.2019.283645.371491

زهرا حسین هاشمی؛ مسعود کثیری؛ اصغر منتظرالقائم؛ آرمان زرگران