نویسنده = زهرا حسین هاشمی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام در طب ایرانی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 135-155

زهرا حسین هاشمی؛ مسعود کثیری؛ اصغر منتظرالقائم؛ آرمان زرگران