نویسنده = �������� ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. علل اربعه از دیدگاه ابن باجه: رفع دوگانگی موجود در تمایز ماده و صورت ارسطویی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 389-427

10.22059/jihs.2020.286052.371500

سید محمود یوسف ثانی؛ غلام حسین مقدم حیدری؛ فائزه اسکندری


2. جایگاه تجربه و آزمون در منظومۀ کیمیایی حسن بن زاهد کرمانی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 201-219

10.22059/jihs.2019.262135.371461

غلام حسین مقدم حیدری؛ علی کاوسی رحیم