کلیدواژه‌ها = نجم‌الدوله
تعداد مقالات: 4
1. نجم الدوله و فیزیک

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 281-322

10.22059/jihs.2020.299165.371546

ایرج نیک سرشت؛ محمد سلیمانی تبار


4. علی محمد اصفهانی و لگاریتم اعداد

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-63

10.22059/jihs.2014.63351

زینب کریمیان