شماره جاری: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 27، پاییز و زمستان 1398، صفحه 215-430 
2. روند اصلاح تقویم هجری شمسی در 1304ش

صفحه 235-261

سیدمحمود سادات بیدگلی؛ مریم مدنی جاوید


8. علل اربعه از دیدگاه ابن باجه: رفع دوگانگی موجود در تمایز ماده و صورت ارسطویی

صفحه 389-427

سید محمود یوسف ثانی؛ غلام حسین مقدم حیدری؛ فائزه اسکندری