کمال الدین فارسی، فیزیک دان و ریاضی دان نوآورا

نویسنده

چکیده

کمال الدین فارسی ‘ ریاضی دان و فیزیدکدان بزرگ ‘ در دوره ای می زیست که جهان اسلام از سویی د رحال رهایی از جنگ های صلیبی ‘ و از دیگر سو در آستانه مواجهه با تهاجم مغول بود . همچنین در همین دوران بود که جنوب اروپا ‘ به ویژه ایتالیا‘ به تدریج بر بازرگانی بین المللی مسلط می شد. هم زمانی نسبی این سه عامل که به تضیف فعالیتهای علمی در بعضی مناطق امپراتوری اسلامی و تجدید حیات آن در مناطق دیگر انجامید. یکی از مهمترین دوره های تاریخ علم را در سرزمین های اسلامی رقم زد. دوره ای که می توان آن ار «قرن فارسی» نامید.
محیط علمی تبریز که در آن دوره از قطب های زنده علمی به شمار می رفت‘ فارسی را به نورشناسی ومطالعه کتاب المناظر این هیثم علاقمند کرد .این مطالعه که با روشی کاملا علمی صورت گرفت‘ به کشف و اصلاح مباحثی مهم از جمله رنگین کمان‘ منجر شد.
این نوشتار در پی آن است که ضمن بررسی چگونگی تاثیر این عوامل بر وضعیت آثار علمی در کانون های گوناگون علمی سرزمین های اسلامی آن دوره سهم کمال الدین فارسی را در پیشبرد دوعلم فیزیک و ریاضی نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Kam?l al-Din F the great mathematician and physicist, was living in the period between the Islamic world’s releasing from the cross wars and on the threshold of the Mongolian invasion. Also at the same time, south Europe, in particular Italy was gradually dominating the international trade. These three parameters led to weakness of scientific activities in some parts of Islamic world, and its scientific revival in some other parts. So one of the most important periods of the history of Islamic science was formed; the period which can be called Farsi Century.
The scientific environment of Tabriz which was one of the active pivots of science in that period, led F to study optics and Alhazen’s book entitled al-Manz?zir. This thoroughly scientific study resulted in innovation and improvement in some important optical subjects like rainbow.
Investigating the circumstances of the influence of the aforementioned parameters on scientific works in different domains throughout the Islamic world at that period, this article aims to show Farsi’s contribution in progress of physics and mathematics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alhazen
  • Number Theory
  • Optics
  • rainbow
  • the Cross Wars
  • the Mongolian Invasion
  • Transfer of Scholarship