کیمیا در آثار جابر بن حیان

نویسنده

چکیده

کیمیا برای جابر معرفت کلی است بنابراین، هدف اصلی کیمیا از نظر وی
یافتن راهی برای شناخت عالم و مهم ترین جنبهء این هدف جستجوی حکمت
واقعی است.
هدف این نوشتار بررسی اجمالی تفکر جابر در زمینهء کیمیا با نگرشی
هرمنوتیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Alchemy for J is the universal knowledge; so the main purpose of J alchemy is to find the way of knowing the universe; and the quest for the real wisdom is the most important dimension of this ambitious purpose.
This article aims to present a brief survey of J alchemical thought through a hermeneutic approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alchemy
  • Cosmology
  • Epistemology
  • Hermeneutics
  • Imamate
  • The end of the Time