نمایه نویسندگان

آ

ب

ج

  • جبار، احمد کمال الدین فارسی‘ فیزیک دان و ریاضی دان و نوآور [دوره 3، شماره 1، 1384]

د

  • دانش‌پژوه، محمد تاریخ شناخت دستگاه گردش خون و بیماری‌های آن در دورة اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1384]

ذ

س

  • ساووا، دنی بررسی یک ساعت خورشیدی استوانه‌ای عربی اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1384]
  • سوادی، فاطمه نقدی بر استدلال رزنفلددر باب انتساب یک رسالة ریاضی به الغ‌بیگ (د. 853 ق) [دوره 3، شماره 2، 1384]

ش

ع

غ

ک

  • کاتوزیان، مهرناز مجلس ‘ محلی برای تبادل نظر علمی و سرآغاز تألیف یک رساله ا زمحمد زکریای رازی [دوره 3، شماره 1، 1384]

ل

  • لری، پی یر کیمیا در آثار جابر بن حیان [دوره 3، شماره 1، 1384]

م

  • مت، برنارد رنگین کمان آسمان: کمال الدین فارسی و دیتریش دو فرایبرگ [دوره 3، شماره 2، 1384]
  • معینی‌نیا، مریم علم فراست در منابع اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1384]

ه