نویسنده = جبار، پروفسور احمد
تعداد مقالات: 1
1. کمال الدین فارسی، فیزیک دان و ریاضی دان نوآورا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384

پروفسور احمد جبار