نویسنده = لری، پی یر
تعداد مقالات: 2
1. کیمیا در آثار جابر بن حیان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384

پی یر لری


2. کیمیا در آثار جابر بن حیان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384

پی یر لری؛ Pierre Lory