نویسنده = Lory، Pierre
تعداد مقالات: 1
1. کیمیا در آثار جابر بن حیان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384

پی یر لری؛ Pierre Lory