نویسنده = هاشمی، سید احمد
تعداد مقالات: 2
1. آرا و آثار حنین بن اسحاق

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385

سید احمد هاشمی


2. مدرسة ترجمة حنین بن اسحاق

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384

سید احمد هاشمی