نویسنده = گمینی، امیرمحمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دلایل مرکزیت و سکون زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 45-80

امیرمحمد گمینی


2. مدل سیاره‌ای قطب‌الدین شیرازی در اختیارات مظفری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 39-54

امیرمحمد گمینی