نویسنده = شهیدی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. مخروطات در متون ریاضی نظام آموزشی معاصر ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 35-63

محمود شهیدی