نویسنده = کرامتی، یونس
تعداد مقالات: 6
3. نورالعیون زرین‌دست و منابع آن

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 81-113

10.22059/jihs.2018.240938.371418

یونس کرامتی


4. نگاهی به محتویات و منابع و مآخذ دست‌نویس 3447 کتابخانۀ ملی تبریز

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 207-242

یونس کرامتی