نویسنده = کرامتی، یونس
تعداد مقالات: 4
1. در باب انتساب و عنوان رساله‌ای عربی در بارۀ عطرها از سدۀ چهارم هجری

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 189-211

یونس کرامتی؛ محسن قوسی


2. نورالعیون زرین‌دست و منابع آن

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 81-113

یونس کرامتی


3. نگاهی به محتویات و منابع و مآخذ دست‌نویس 3447 کتابخانۀ ملی تبریز

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 207-242

یونس کرامتی