نویسنده = گمینی، امیرمحمد
تعداد مقالات: 5
2. علمای امامیه و نجوم جدید در ایران عصر قاجار

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-93

امیرمحمد گمینی


5. گستره و تنوع آثار هیئت در تمدن اسلامی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 243-290

امیرمحمد گمینی