نویسنده = عشره، اسامه
تعداد مقالات: 1
1. پنج روایت عربی کتاب «فی الکرة المتحرکة» اوطولوقس (قضیۀ هفتم)

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-71

سجاد نیک‌فهم خوب‌روان؛ اسامه عشره