نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش ابتدایی شیوۀ نوین آموزش ابتدایی در دورۀ قاجار [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 163-172]

ا

 • ابن سینا بررسی اصالت نسخه‌های فارسی جرّثقیل [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 95-113]
 • ابوعلی بن عبدالجلیل خوارزمی بررسی اصالت نسخه‌های فارسی جرّثقیل [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 95-113]
 • استاتیک نخستین آثار نگاشته شده در فیزیک جدید در دوران قاجار تا سال 1300ق [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 273-296]
 • استاندارهای کیفیت آب فناوری تصفیۀ آب در تاریخ علوم عربی/اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 1-15]
 • اصول اقلیدس قضیۀ اول مقالۀ دهم اصول اقلیدس و چالش‌های پیرامون آن در بین دانشمندان اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 1-15]
 • اعتدال تدابیر اقلیمی محیط‌های مسکونی در طب دورۀ اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-37]
 • اقلیم تدابیر اقلیمی محیط‌های مسکونی در طب دورۀ اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-37]
 • الفبای صوتی شیوۀ نوین آموزش ابتدایی در دورۀ قاجار [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 163-172]
 • امیراعلم نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت و آموزش پزشکی نوین در ایران [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 241-271]
 • انستیتو پاستور نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت و آموزش پزشکی نوین در ایران [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 241-271]

ت

ج

 • جام گیتی نما جام گیتی‌نما: یک قبله‌نمای متأخر ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-40]
 • جانورنامه جانورنامه و رفع یک سوءتفاهم تاریخی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 173-219]
 • جرثقیل نخستین آثار نگاشته شده در فیزیک جدید در دوران قاجار تا سال 1300ق [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 273-296]
 • جرّثقیل بررسی اصالت نسخه‌های فارسی جرّثقیل [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 95-113]
 • جوامع علم النجوم مقالۀ سوم از زیج جامع کوشیار و جوامع علم النجوم فرغانی: مقایسۀ میان دو متن متقدم هیئت و جایگاه آنها در میان رساله‌های هیئت [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 39-72]

ح

 • حزین لاهیجی بررسی اصالت نسخه‌های فارسی جرّثقیل [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 95-113]
 • حکمت طبیعی نخستین آثار نگاشته شده در فیزیک جدید در دوران قاجار تا سال 1300ق [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 273-296]

د

 • دارالفنون نجوم جدید پس از دارالفنون [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 221-240]
 • دارالفنون نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت و آموزش پزشکی نوین در ایران [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 241-271]
 • دانشکدۀ‌ پزشکی نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت و آموزش پزشکی نوین در ایران [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 241-271]

ذ

 • ذات‌گرایی جانورنامه و رفع یک سوءتفاهم تاریخی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 173-219]

ر

 • رده‌بندی لینه‌ای جانورنامه و رفع یک سوءتفاهم تاریخی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 173-219]
 • روش افنا قضیۀ اول مقالۀ دهم اصول اقلیدس و چالش‌های پیرامون آن در بین دانشمندان اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 1-15]

ز

 • زیج جامع مقالۀ سوم از زیج جامع کوشیار و جوامع علم النجوم فرغانی: مقایسۀ میان دو متن متقدم هیئت و جایگاه آنها در میان رساله‌های هیئت [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 39-72]

س

 • سخن سردبیر سخن سردبیر [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 133-139]
 • سلامتی تدابیر اقلیمی محیط‌های مسکونی در طب دورۀ اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-37]

ش

 • شهید اول ردپای ترکیبات در فقه شیعی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 73-94]
 • شهید ثانی ردپای ترکیبات در فقه شیعی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 73-94]
 • شیر و خورشید سرخ نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت و آموزش پزشکی نوین در ایران [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 241-271]

ط

 • طب دورۀ اسلامی تدابیر اقلیمی محیط‌های مسکونی در طب دورۀ اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-37]

ع

غ

ف

 • فرغانی مقالۀ سوم از زیج جامع کوشیار و جوامع علم النجوم فرغانی: مقایسۀ میان دو متن متقدم هیئت و جایگاه آنها در میان رساله‌های هیئت [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 39-72]
 • فیزیک جدید نخستین آثار نگاشته شده در فیزیک جدید در دوران قاجار تا سال 1300ق [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 273-296]

ق

 • قانون طبابت نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت و آموزش پزشکی نوین در ایران [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 241-271]
 • قانون مایه‌کوبی آبله نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت و آموزش پزشکی نوین در ایران [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 241-271]
 • قبله نما جام گیتی‌نما: یک قبله‌نمای متأخر ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-40]

ک

 • کشف لگاریتم در ایران علی محمد اصفهانی و لگاریتم اعداد [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 45-63]
 • کوچ تدابیر اقلیمی محیط‌های مسکونی در طب دورۀ اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-37]
 • کوشیار گیلانی مقالۀ سوم از زیج جامع کوشیار و جوامع علم النجوم فرغانی: مقایسۀ میان دو متن متقدم هیئت و جایگاه آنها در میان رساله‌های هیئت [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 39-72]

گ

م

 • مجلس حفظ الصّحه نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت و آموزش پزشکی نوین در ایران [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 241-271]
 • محمدباقر یزدی تعلیقۀ محمدکاظم بن رضا طبری بر شرح محمدباقر یزدی بر مقالۀ دهم اصول اقلیدس [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 141-162]
 • محمدباقر یزدی علی محمد اصفهانی و لگاریتم اعداد [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 45-63]
 • محمدرضا نجفی اصفهانی مسجدشاهی رویارویی با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار: شیخ محمدرضا اصفهانی و تکامل انسان [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 297-350]
 • محمد رضا یزدی جام گیتی‌نما: یک قبله‌نمای متأخر ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-40]
 • محمدکاظم بن رضا طبری تعلیقۀ محمدکاظم بن رضا طبری بر شرح محمدباقر یزدی بر مقالۀ دهم اصول اقلیدس [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 141-162]
 • محمودخان مشاورالملک نجوم جدید پس از دارالفنون [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 221-240]
 • مدارس ملی شیوۀ نوین آموزش ابتدایی در دورۀ قاجار [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 163-172]
 • مدارس نوین شیوۀ نوین آموزش ابتدایی در دورۀ قاجار [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 163-172]
 • مراحل گندزدایی فناوری تصفیۀ آب در تاریخ علوم عربی/اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 1-15]
 • مسکن تدابیر اقلیمی محیط‌های مسکونی در طب دورۀ اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-37]
 • معیار العقول بررسی اصالت نسخه‌های فارسی جرّثقیل [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 95-113]
 • مقالۀ دهم اصول قضیۀ اول مقالۀ دهم اصول اقلیدس و چالش‌های پیرامون آن در بین دانشمندان اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 1-15]
 • مقالۀ دهم اصول اقلیدس تعلیقۀ محمدکاظم بن رضا طبری بر شرح محمدباقر یزدی بر مقالۀ دهم اصول اقلیدس [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 141-162]

ن

 • نجم‌الدوله علی محمد اصفهانی و لگاریتم اعداد [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 45-63]
 • نجوم جدید نجوم جدید پس از دارالفنون [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 221-240]
 • نظریۀ تکامل داروین جانورنامه و رفع یک سوءتفاهم تاریخی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 173-219]
 • نظریۀ تکامل داروین رویارویی با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار: شیخ محمدرضا اصفهانی و تکامل انسان [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 297-350]
 • نقد و معرفی کتاب نقد و معرفی کتاب کاوه نیازی: قطب‌الدین شیرازی و هیئت افلاک: مقایسۀ متن‌ها و الگوها [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 115-130]
 • نقشه های مکه-مرکز جام گیتی‌نما: یک قبله‌نمای متأخر ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-40]
 • نگاشت قائم (ارتوگرافیک) جام گیتی‌نما: یک قبله‌نمای متأخر ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-40]
 • نماز قضاء ردپای ترکیبات در فقه شیعی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 73-94]

ه

 • هوا تدابیر اقلیمی محیط‌های مسکونی در طب دورۀ اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-37]
 • هیئت مقالۀ سوم از زیج جامع کوشیار و جوامع علم النجوم فرغانی: مقایسۀ میان دو متن متقدم هیئت و جایگاه آنها در میان رساله‌های هیئت [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 39-72]