تصحیح یک طلسم درفردوس الحکمه

نویسنده

چکیده

در کتاب فردوس الحکمه از طلسمی برای تسهیل وضع حمل و سرعت بخشیدن به زایمان زنان دیرزا یا سخت زا سخن گفته می شود که چون صورت چاپ شده آن مغلوط است، ضمن معرفی این کتاب ارجمند و مؤلف و اشاره ای به ارزش تاریخی آن، صورت صحیح آن طلسم در این مقاله ارائه می گردد و از اهمیت استفاده از طلسمات و تعاویذ و اوراد در معالجهء بیماران و آرامش بخشیدن به دردمندان و گرفتاران، به عنوان مرحله ای أز تحؤل علم بشر، به اختصار بحث می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

There is a spell in Firdaws al-Hikmah, for easing childbirth in overdue pregnancy or difficult labour, which has been published with mistakes.
Introducing this book and its author, and pointing to its historical value, this article is to present the correct form of the aforementioned spell, and also discuss briefly the importance of the use of spells, charms, and invocations in curing diseases and relaxing the afflicted and encumbered people, as a stage in development of human sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical edition
  • Firdaws al-Hikmah
  • Ibn Rabban Tabar
  • Spell