دو فصلنامۀ علمی «تاریخ علم» دارای رتبۀ «ب» بر اساس ارزیابی نشریات علمی در سال 1398 است.

 

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 31، پاییز و زمستان 1400، صفحه 275-450