حتماً پیش از ارسال مقاله اهداف و چشم انداز مجله را مطالعه کنید.

نویسندگان و داورن محترم از این پس می‌توانند گواهی پذیرش و گواهی داوری را با امضا سردبیر از سامانه دریافت کنند. طبق بخش‌نامه جدید، گواهی‌ها دیگر به صورت چاپی صادر نخواهد شد.

 

مطابق بند 5 مادۀ دوم آیین‌نامه جدید نشریات علمی مصوب 98/2/2  انواع مقالات علمی عبارتند از: مقاله پژوهشی (Research/Original/Regular)، مروری (Review Article)، کوتاه (Short Paper)، مطالعه موردی (Case-Study)، روش‌شناسی (Methodologies)، کاربردی(Applied Article)، نقطه‌نظر (View point/Perspective/Opinion)، مفهومی (Conceptual Paper)، فنی  (Technical Paper) و ترویجی.  از این پس کلیه مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی و غیره تحت نام واحد «نشریات علمی» خواهند آمد و تمامی این مجلات مجاز به انتشار انواع مقالات علمی هستند. لذا مجله «تاریخ علم» از این پس همۀ مقاله‌هایی را که در این دسته‌بندی‌ها می‌گنجند می‌پذیرد و آنها را در مراحل داوری و چاپ در نظر می‌گیرد. 

 

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 27، پاییز و زمستان 1398، صفحه 215-430 

3. روند اصلاح تقویم هجری شمسی در 1304ش

صفحه 235-261

10.22059/jihs.2020.297246.371541

سیدمحمود سادات بیدگلی؛ مریم مدنی جاوید


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه تهران

سردبیر مدیر مسئول دبیر تخصصی کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
1735-0573

بانک ها و نمایه نامه ها