حتماً پیش از ارسال مقاله اهداف و چشم انداز مجله را مطالعه کنید.

نویسندگان و داورن محترم از این پس می‌توانند گواهی پذیرش و گواهی داوری را با امضا سردبیر از سامانه دریافت کنند. طبق بخش‌نامه جدید، گواهی‌ها دیگر به صورت چاپی صادر نخواهد شد.

 

مطابق بند 5 مادۀ دوم آیین‌نامه جدید نشریات علمی مصوب 98/2/2  انواع مقالات علمی عبارتند از: مقاله پژوهشی (Research/Original/Regular)، مروری (Review Article)، کوتاه (Short Paper)، مطالعه موردی (Case-Study)، روش‌شناسی (Methodologies)، کاربردی(Applied Article)، نقطه‌نظر (View point/Perspective/Opinion)، مفهومی (Conceptual Paper)، فنی  (Technical Paper) و ترویجی.  از این پس کلیه مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی و غیره تحت نام واحد «نشریات علمی» خواهند آمد و تمامی این مجلات مجاز به انتشار انواع مقالات علمی هستند. لذا مجله «تاریخ علم» از این پس همۀ مقاله‌هایی را که در این دسته‌بندی‌ها می‌گنجند می‌پذیرد و آنها را در مراحل داوری و چاپ در نظر می‌گیرد. 

 

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 28، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-300 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه تهران

سردبیر مدیر مسئول دبیر تخصصی کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
1735-0573
شاپا الکترونیکی
2717-1965

بانک ها و نمایه نامه ها