دو فصلنامۀ علمی «تاریخ علم» دارای رتبۀ «ب» بر اساس ارزیابی نشریات علمی در سال 1398 است

 

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-350