نویسندگان و داورن محترم از این پس می‌توانند گواهی پذیرش و گواهی داوری را با امضا سردبیر از سامانه دریافت کنند. طبق بخشنامه جدید، گواهی‌ها دیگر به صورت دستی صادر نخواهد شد.

 

لطفاً پیش از ارسال مقاله حتماً بخش اهداف و چشم انداز را مطالعه کنید.

شماره جاری: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 27، پاییز و زمستان 1398، صفحه 215-430 

3. روند اصلاح تقویم هجری شمسی در 1304ش

صفحه 235-261

10.22059/jihs.2020.297246.371541

سیدمحمود سادات بیدگلی؛ مریم مدنی جاوید


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

سردبیر مدیر مسئول دبیر تخصصی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
1735-0573