و فصلنامۀ علمی «تاریخ علم» -دارای رتبۀ «ب» بر اساس ارزیابی نشریات علمی در سال 1398- مطابق بند 5 مادۀ دوم آیین‌نامۀ جدید نشریات علمی مصوب 1398/2/2  انواع مقالات علمی را پس از انجام مراحل داوری منتشر می‌کند. بر اساس همین بند از آیین‌نامه، انواع مقالات علمی عبارتند از: مقاله پژوهشی (Research/Original/Regular)، مروری (Review Article)، کوتاه (Short Paper)، مطالعه موردی (Case-Study)، روش‌شناسی (Methodologies)، کاربردی(Applied Article)، نقطه‌نظر (View point/Perspective/Opinion)، مفهومی (Conceptual Paper)، فنی  (Technical Paper) و ترویجی.  

 

به‌منظور حفظ حقوق معنوی مؤلفان و جلوگیری از چاپ مقالاتی که مشمول سرقت علمی هستند، مجلۀ «تاریخ علم» از قوانین کمیتۀ اخلاق و انتشار (COPE) و آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند و در این رابطه برای تحقیق در بارۀ موارد مشابه از سامانه‌های همانند یاب سیناوب و سمیم نور (http://www.samimnoor.ir) استفاده می‌کند.

 

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 29، پاییز و زمستان 1399 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها