دو فصلنامۀ علمی «تاریخ علم» دارای رتبۀ «ب» بر اساس ارزیابی نشریات علمی در سال 1398 است.

 

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-350 

9. واکاوی تاریخ ساخت لعاب قلیایی در متون دورۀ اسلامی

صفحه 223-243

10.22059/jihs.2021.325546.371640

علی اعراب؛ بهمن فیروزمندی شیره جین؛ پرستو مسجدی خاک؛ آرمان شیشه گر؛ علی محمد هادیان