نویسندگان و داورن محترم از این پس می‌توانند گواهی پذیرش و گواهی داوری را با امضا سردبیر از سامانه دریافت کنند. طبق بخشنامه جدید، گواهی‌ها دیگر به صورت دستی صادر نخواهد شد.

 

لطفاً پیش از ارسال مقاله حتماً بخش اهداف و چشم انداز را مطالعه کنید.

شماره جاری: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-214 

1. جهان‌شناسی در عجایب‌نگاری‌ها

صفحه 1-35

محمدجعفر اشکواری؛ سید جمال موسوی؛ مسعود صادقی


2. باز هم جانورنامه

صفحه 37-90

کامران امیرارجمند


4. بازتاب گفتمان پزشکی در مطبوعات دوره مشروطه و پهلوی اول

صفحه 117-134

فوزیه جوانمردی؛ حسین آبادیان؛ حجت فلاح توتکار؛ عبدالرفیع رحیمی


5. رویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام در طب ایرانی

صفحه 135-155

زهرا حسین هاشمی؛ مسعود کثیری؛ اصغر منتظرالقائم؛ آرمان زرگران


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

سردبیر مدیر مسئول دبیر تخصصی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
1735-0573