اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسین معصومی همدانی

استادیار، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

hosseinmasoumiguest.ut.ac.ir

مدیر مسئول

مسعود صادقی

دانشکده الهیات دانشگاه تهران

masoudsadeghiut.ac.ir

دبیر تخصصی

حنیف قلندری

تاریخ نجوم دورۀ اسلامی پژوهشکده تاریخ علم

hanif.ghalandariut.ac.ir
0000-0002-4307-5809

کارشناس نشریه

فاطمه کیقبادی

پژوهشکده تاریخ علم

keyghobadiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

موسی اکرمی

فلسفه استاد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

musa.akramisrbiau.ac.ir

محمد باقری

داشیار، پژوهشکده تاریخ علم

mohammad.bagheriut.ac.ir

احمد جبار

استاد، دانشگاه لیل، فرانسه

ahmed.djebbarwanadoo.fr

یان پی هوخندایک

استاد، دانشگاه اوترخت، هلند

j.p.hogendijkuu.nl

مهرناز کاتوزیان

استاد، پاریس

katouzian.safadiwanadoo.fr

حسین معصومی همدانی

استادیار، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

hosseinmasoumi27yahoo.com

محمد جواد ناطق

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

nateghmodares.ac.ir

غلامحسین رحیمی شعرباف

استاد، دانشگاه تربیت مدرس

rahimi_ghmodares.ac.ir

مسعود صباغان

دانشیار، دانشگاه تهران

sabbaghkhayam.ut.ac.ir