اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسین معصومی همدانی

تاریخ و فلسفۀ علم عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

hosseinmasoumiapll.ir
0000-0003-0643-6828

مدیر مسئول

مسعود صادقی

دانشکده الهیات دانشگاه تهران

masoudsadeghiut.ac.ir
0000-0002-2130-5490

دبیر تخصصی

حنیف قلندری

تاریخ نجوم دورۀ اسلامی پژوهشکده تاریخ علم

hanif.ghalandariut.ac.ir
0000-0002-4307-5809

کارشناس نشریه

فاطمه کیقبادی

تاریخ علم پژوهشکده تاریخ علم

keyghobadiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد باقری

دانشیار، پژوهشکده تاریخ علم

mohammad.bagheriut.ac.ir
0000-0002-4102-205X

یان پی هوخندایک

استاد، دانشگاه اوترخت، هلند

j.p.hogendijkuu.nl
0000-0002-67588481

مهرناز کاتوزیان

استاد، مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه (CNRS)

katouzian.safadiwanadoo.fr
0000-0002-4034-4057

حسین معصومی همدانی

عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی

hosseinmasoumiapll.ir

محمد جواد ناطق

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

nateghmodares.ac.ir
0000-0001-8870-1116

غلامحسین رحیمی شعرباف

استاد، دانشگاه تربیت مدرس

rahimi_ghmodares.ac.ir
0000-0002-0247-8839

دیوید ای. کینگ

تاریخ علم دانشگاه فرانکفورت

kingem.uni-frankfurt.de
0000-0003-0772-3693