اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسین معصومی همدانی

استادیار، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

hosseinmasoumi27atyahoo.com

مدیر مسئول

مسعود صادقی

دانشکده الهیات دانشگاه تهران

sadeghi72atyahoo.com

دبیر تخصصی

حنیف قلندری

تاریخ نجوم دورۀ اسلامی پژوهشکده تاریخ

hanif.ghalandariatgmail.com

کارشناس نشریه

فاطمه کیقبادی

پژوهشکده تاریخ علم

keyghobadiatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

موسی اکرمی

استاد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

musa.akramiatgmail.com

محمد باقری

داشیار، پژوهشکده تاریخ علم

mohammad.bagheri2006atgmail.com

احمد جبار

استاد، دانشگاه لیل، فرانسه

ahmed.djebbaratwanadoo.fr

یان پی هوخندایک

استاد، دانشگاه اوترخت، هلند

j.p.hogendijkatuu.nl

مهرناز کاتوزیان

استاد، پاریس

katouzian.safadiatwanadoo.fr

حسین معصومی همدانی

استادیار، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

hosseinmasoumi27atyahoo.com

محمد جواد ناطق

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

nateghatmodares.ac.ir

غلامحسین رحیمی شعرباف

استاد، دانشگاه تربیت مدرس

rahimi_ghatmodares.ac.ir

مسعود صباغان

دانشیار، دانشگاه تهران

sabbaghatkhayam.ut.ac.ir