اهداف و چشم انداز

در این مجله مقالاتی منتشر می‌شود که در آنها به تاریخ علم پرداخته شده باشد. در اینجا منظور از علمْ علوم دقیقه، یعنی نجوم و ریاضیات و موسیقی، پزشکی و رشته‌های وابسته به آن، فناوری و نیز دانش‌هایی چون منطق و طبیعیات است که به نحوی به علوم دقیقه ارتباط دارند. محدودۀ تاریخی‌ای که بیش از دیگر دوران‌ها مورد نظر است دوران اسلامی، یعنی سده‌های سوم تا سیزدهم هجری/نهم تا نوزدهم میلادی، در سرزمین‌های اسلامی و نیز سرزمین‌هایی است که از دستاوردهای علمی دانشمندان اسلامی متأثر شده‌اند. روشن است که این مجله به بررسی منابع دانش مسلمانان و انتقال علوم از جهان اسلام به سرزمین‌های دیگر و انتقال علوم جدید به سرزمین‌های اسلامی نیز توجه دارد. هدف این مجله فراهم آوردن انکان دسترسی پژوهشگران به آخرین یافته‌های علمی و ایجاد شبکۀ علمی میان محققان دانشگاهی در حوزۀ تاریخ علم است.

این نشریه در حوزه‌های زیر مقاله می‌پذیرد:

  • تاریخ ریاضیات و نجوم در دورۀ اسلامی
  • تاریخ پزشکی و داروشناسی در دورۀ اسلامی
  • تاریخ فناوری در دورۀ اسلامی
  • مباحث فلسفی مرتبط با علم دورۀ اسلامی
  • تاریخ رابطۀ علم، هنر و معماری در دورۀ اسلامی
  • فلسفۀ علم دورۀ اسلامی
  • انتقال علوم