فرایند پذیرش مقالات

 • دریافت مقاله از سامانه
 • بازبینی اولیه کارشناس
 • ارسال به سر دبیر به‌منظور ارزیابی اولیه
 • اعلام به نویسنده مسؤول در سامانه اگر مقاله تأیید نشود
 • ارسال مقاله به داوران در سامانه  
 • ایجاد فایل داوری مقاله
 • ارسال مقالات اصلاحی بعد از ارزیابی داوران به نویسنده یا نویسندگان مسؤول
 •  ارسال مقاله به داور نهایی بعد از انجام اصلاحات (بازۀ زمانی از دریافت مقاله در سامانه تا دریافت پاسخ از داور نهایی حدود 60 روز کاری در نظر گرفته شده است)
 • ارسال نامۀ پذیرش به نویسندگان مقاله‌هایی که مراحل پذیرش و تأیید آنها نهایی شده است
 •  ارسال مقاله‌های آماده به ویراستار
 • ارسال مقاله‌های ویراستاری شده به صفحه آرا
 • ارسال مقاله‌های صفحه آرایی شده به نویسندگان به‌منظور تأیید نهایی پیش از انتشار
 • چاپ الکترونیکی مقالات