تماس با ما

نشانی دفتر مجلّه: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بالاتر از طالقانی، کوچۀ بهنام، شمارۀ 23، کدپستی: 34491 14177

نشانی مکاتبه: تهران، صندوق پستی: 1836-13145، مجلۀ تاریخ علم

تلفن: 7-88993016                                                              نمابر: 88993018

نشانی الکترونیک: jihs@ut.ac.ir                             پایگاه: http://utihs.ut.ac.ir


CAPTCHA Image