راهنمای نویسندگان

مقاله باید شامل قسمت‌های زیر باشد:

  1. عنوان، چکیدۀ فارسی، کلیدواژه‌ها، مقدمه، شرح موضوع، نتیجه‌گیری، فهرست منابع و چکیدۀ انگلیسی.
  2. چکیدۀ فارسی مقاله در حد یک پاراگراف (حداکثر150 کلمه) و چکیدۀ انگلیسی ترجمۀ چکیدۀ فارسی باشد.
  3. عنوان مقاله کوتاه، گویا و بیان‌کنندۀ محتویات مقاله باشد.
  4. مقاله در محیط Word 2010 یا نسخه‌های جدیدتر آن تایپ شود.
  5. فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر آورده شود:

در مورد کتاب: نام خانوادگی (اَشْهر)، نام. (سال چاپ). عنوان کتاب. نام مترجم یا مصحّح، محل نشر: نام ناشر، شمارۀ چاپ.

در مورد مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال و ماه انتشار). عنوان مقاله. نام مجله، جلد (نوبت)، شمارۀ صفحات مقاله در مجله.

درج ارجاعات مربوط به منابع در متن به صورت (نام اشهر مؤلف، جلد، صفحه) آورده شود و در صورت استفاده از دو یا چند اثر از یک نویسنده، نام اثر نیز آورده شود. مثال:‌ (رازی، الحاوی، ج2، ص57؛ همو، الحصبة و الجدری، ص77-79).

ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و غیره در پانویس آورده شود.

  1. تنها مقاله‌هایی قابل بررسی است که حاصل پژوهش بدیع بوده، قبلاً منتشر نشده باشد و نویسنده متعهد به نشر آنها در جای دیگر نباشد. ضمناً مقاله‌هایی که برای بررسی و چاپ برای این مجله فرستاده می‌شوند، نباید به طور هم‌زمان برای مجله‌های دیگر فرستاده شوند.
  2. حق ردّ یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها برای مجله محفوظ است و دفتر مجله از استرداد مقاله‌های دریافتی معذور است.
  3. مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی برعهدۀ نویسنده است. نقل و اقتباس از مقاله‌های مجلۀ تاریخ علم با ذکر مأخذ آزاد است.
  4. چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده داشته باشد، ارسال مقاله، تمام مکاتبات و مسؤولیت مقاله با نویسندۀ مسؤول است.