راهنمای نویسندگان

مقاله باید شامل قسمت‌های زیر باشد:

     1.عنوان، چکیدۀ فارسی، کلیدواژه‌ها، مقدمه، شرح موضوع، نتیجه‌گیری، فهرست منابع و چکیدۀ انگلیسی.

    2. چکیدۀ فارسی مقاله در حد یک پاراگراف (کمتر از 300 کلمه نباشد) و چکیدۀ انگلیسی ترجمۀ چکیدۀ فارسی باشد.

     3.عنوان مقاله کوتاه، گویا و بیان‌کنندۀ محتویات مقاله باشد.

     4. مقاله در محیط Word 2010 یا نسخه‌های جدیدتر آن تایپ شود.

     5. فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر آورده شود:

در مورد کتاب: نام خانوادگی (اَشْهر)، نام. (سال چاپ). عنوان کتاب. نام مترجم یا مصحّح، محل نشر: نام ناشر، شمارۀ چاپ.

در مورد مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال و ماه انتشار). عنوان مقاله. نام مجله، جلد (نوبت)، شمارۀ صفحات مقاله در مجله.

درج ارجاعات مربوط به منابع در متن به صورت (نام اشهر مؤلف، جلد، صفحه) آورده شود و در صورت استفاده از دو یا چند اثر از یک نویسنده، نام اثر نیز آورده شود. مثال:‌ (رازی، الحاوی،57/2؛ همو، الحصبة و الجدری، 77-79).

ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و غیره در پانویس آورده شود.

     6. تنها مقاله‌هایی قابل بررسی است که حاصل پژوهش بدیع بوده، قبلاً منتشر نشده باشد و نویسنده متعهد به نشر آنها در جای دیگر نباشد. ضمناً مقاله‌هایی که برای بررسی و چاپ برای این مجله فرستاده می‌شوند، نباید به طور هم‌زمان برای مجله‌های دیگر فرستاده شوند.

     7. حق ردّ یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها برای مجله محفوظ است و دفتر مجله از استرداد مقاله‌های دریافتی معذور است.

     8. مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی برعهدۀ نویسنده است. نقل و اقتباس از مقاله‌های مجلۀ تاریخ علم با ذکر مأخذ آزاد است.

     9. چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده داشته باشد، ارسال مقاله، تمام مکاتبات و مسؤولیت مقاله با نویسندۀ مسؤول است.

   10. ارجاع به ایمیل دانشگاهی و عضویت در شبکه‌های اجتماعی علمی (مانند google scholar و نظایر آن) برای نویسندگان الزامی است.