داوران

نام داور سمت / سازمان
Richard L. Kremer History, Dartmouth College
Nathan Sidoli Waseda University School for International Liberal Studies 1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjuku-ku Tokyo, 169-8050 Japan
محمد جواد اسماعیلی گروه فلسفه اسلامی موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
سید علی آل داود
حسن امیری آرا
معصومه امیری مقدم پژوهشگر
حسن امینی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران
محمد باقری دانشیار بنیاد دایرة المعارف اسلامی
علیرضا بلنداقبال پژوهشگر/دانش‌آموختۀمقطع دکتری تخصصی رشته فرهنگ و زبانهای باستانی ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- پژوهشکده زبان شناسی
عسکر بهرامی عضو هیات علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی
حمید بهلول دکتری تاریخ علم، پژوهشگر
مسعود تاره پژوهشگر مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
محمد جوهرچی پژوهشگر/ دانش‌آموختۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده غرب‌شناسی و علم‌پژوهی، گروه تاریخ علم
عرفان خسروی دانشگاه تهران
بابک خضرایی دکترای تخصصی
پویان رضوانی بنیاد دائره المعارف اسلامی
سید صادق سجادی معاون پژوهشی مرکز دایره المعارف بیزرگ اسلامی، مدیر بخش تاریخ
عماد شریف دانشگاه تهران
جعفر طاهری دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله فلاحی دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
اصغر قائدان دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
حنیف قلندری عضو هیأت علمی/پژوهشکده تاریخ علم/دانشگاه تهران
یونس کرامتی دانشگاه تهران، پژوهشکدۀ تاریخ علم
امیراحسان کرباسی زاده گروه مطالعات علم موسسه پژوهشی حکمت و فلسه ایران
سعید کردمافی
زینب کریمیان دکتری تاریخ علم
مهدی گلچین عارفی
امیرمحمد گمینی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
امین متولیان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شمامه محمدی‌فر
حسین معصومی همدانی سردبیر
فاطمه مهری استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه شهید بهشتی
سید جمال موسوی دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
گلپر نصری
سجاد نیک‌فهم خوب‌روان دانشجوی دکتری تاریخ علم، موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مگ‌گیل کانادا
سید محمود یوسف ثانی دانشیار موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران