داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
Richard L. Kremer History, Dartmouth College
Rouhollah Mojtahedzadeh تاریخ علم دورۀ اسلامی گروه معماری، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
Nathan Sidoli Waseda University School for International Liberal Studies 1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjuku-ku Tokyo, 169-8050 Japan
حامد آرضایی دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد جواد اسماعیلی گروه فلسفه اسلامی موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
سید علی آل داود
حسن امیری آرا
کامران امیرارجمند کتابخانه بخش خاورمیانه دانشگاه مارتین لوتر، هله ویتنبرگ هله، آلمان
معصومه امیری مقدم پژوهشگر
حسن امینی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران
مصطفی یاوری پژوهشکدۀ تاریخ علم
احمد بادکوبه هزاوه دانشیار دانشگاه تهران
محمد باقری دانشیار بنیاد دایرة المعارف اسلامی
علیرضا بلنداقبال پژوهشگر/دانش‌آموختۀمقطع دکتری تخصصی رشته فرهنگ و زبانهای باستانی ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- پژوهشکده زبان شناسی
عسکر بهرامی عضو هیات علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی
حمید بهلول دکتری تاریخ علم، پژوهشگر
مسعود تاره پژوهشگر مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
محمد جوهرچی پژوهشگر/ دانش‌آموختۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده غرب‌شناسی و علم‌پژوهی، گروه تاریخ علم
صادق حجتی پژوهشگر تاریخ علم دوره اسلامی / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عرفان خسروی دانشگاه تهران
بابک خضرایی دکترای تخصصی
پویان رضوانی پژوهشگر پست دکتری در پروژۀ آثار عربی و لاتین بطلمیوس، آکادمی علوم بایرن، مونیخ، آلمان
سید صادق سجادی معاون پژوهشی مرکز دایره المعارف بیزرگ اسلامی، مدیر بخش تاریخ
عماد شریف دانشگاه تهران
مسعود صادقی استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
محمد صدر عضو هیأت علمی بنیاد دائرةالمعارف اسلامی
هادی صمدی استادیار گروه فلسفه، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
جعفر طاهری دانشگاه فردوسی مشهد
مقصود فراستخواه موسسه برنامه ریزی و پژوهش در آموزش عالی
اسدالله فلاحی دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
اصغر قائدان دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
حنیف قلندری عضو هیأت علمی/پژوهشکده تاریخ علم/دانشگاه تهران
محسن قوسی دکتری تاریخ علم در تمدن اسلامی / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مرضیه کاظمی تاریخ علم دورۀ اسلامی عضو هیئت علمی بنیاد دائرةالمعارف اسلامی
رضا کیانی موحد دانشگاه تهران
یونس کرامتی تاریخ علم دورۀ اسلامی دانشگاه تهران، پژوهشکدۀ تاریخ علم
امیراحسان کرباسی زاده گروه مطالعات علم موسسه پژوهشی حکمت و فلسه ایران
سعید کردمافی
زینب کریمیان دکتری تاریخ علم
مهدی گلچین عارفی
امیرمحمد گمینی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
امین متولیان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد جواد محمد حسینی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران
شمامه محمدی‌فر تاریخ علم دورۀ اسلامی بنیاد دائرة المعارف اسلامی، گروه تاریخ علم. تهران. ایران
حسین معصومی همدانی سردبیر
یونس مهدوی دانشجوی دکتری، دانشگاه اکلاهاما
فاطمه مهری استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه شهید بهشتی
سید محمد تقی موحد ابطحی تاریخ علم دورۀ اسلامی عضو هیات علمی پژوهشکده فلسفه و تاریخ علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جمال موسوی دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
محمد جواد ناطق دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
گلپر نصری
ایرج نیک سرشت تاریخ و فلسفه علم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران
سجاد نیک‌فهم خوب‌روان دانشجوی دکتری تاریخ علم، موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مگ‌گیل کانادا
سید محمود یوسف ثانی دانشیار موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران