دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-139