اثر قطب‌الدین شیرازی در پزشکی، التحفة السعدیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه منچستر

چکیده

قطب‌الدین شیرازی علاوه بر آثار مشروحی که هیئت و فلسفه نوشته است اثر مشروحی نیز در پزشکی دارد: ابتحفة السعدیه که شرحی بر مقالۀ اول قانون ابن سینا است و در نه مجلد نوشته شده است. این مطلب چندان دور از انتظار نیست زیرا قطب‌الدین از خانواده‌ای که سابقۀ طبابت داشته‌اند برآمده است و در سال‌های جوانی عمر خود قانون را مطالعه کرده بود. این شرح مطول اطلاعات جامعی در بارۀ آثار مختلف پزشکی دیگری که قطب‌الدین از آنها استفاده می‌کرده است به ما می‌دهد. در این مقاله، من برآنم تا چگونگی استفاده از  آثار دیگر را در تدوین این کتاب بزرگ روشن کنم. به‌ویژه بر موضوع استفادۀ قطب‌الدین از اثر پزشکی ابن رشد در التحفة السعدیه  و اهمیت ابن رشد نزد دانشمندان سرزمین‌های شرقی خلافت اسلامی تأکید خواهم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quṭb al-Dīn Shīrāzī’s Medical Work, al-Tuḥfa al-Saʿdīya (Commentary on volume 1 of Ibn Sīnā’s al-Qānūn fī al- Ṭibb) and its Sources

نویسنده [English]

  • Taro Mimura
The University of Manchester
چکیده [English]

Quṭb al-Dīn Shīrāzī wrote several huge works not only on mathematical sciences and philosophy, but also on medicine: a commentary on volume 1 of Ibn Sīnā’s al-Qānūn fī al-Ṭibb entitled al-Tuḥfa al-Saʿdīya in nine volumes. This is not surprising because Quṭb al-Dīn came from a family of physicians and he received medical education in his youth by reading Ibn Sīnā’s Qānūn. This enormous commentary ought to give us comprehensive information about books on medicine and its allied disciplines available to Quṭb al-Dīn. In this article, I will elucidate how he utilized these books when composing such a huge work. Particularly, I will focus on how Quṭb al-Dīn used Ibn Rushd’s medical work in his al-Tuḥfa al-Saʿdīya, and rethink the importance of Ibn Rushd in the East.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kitāb al-Kullīyyāt
  • Quṭb al-Dīn Shīrāzī
  • al-Qānūn fī al-Ṭibb
  • Ibn Rushd
  • al-Tuḥfa al-Saʿdīya