دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-200 (شماره پیاپی: 8) 
4. رساله فارسی اسطرلاب منسوب به عبدالرحمان صوفی

صفحه 55-102

سجاد نیک‌فهم خوب‌روان؛ پویان شهیدی