مخروطات در متون ریاضی نظام آموزشی معاصر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ علم

چکیده

مخروطات یا همان دانش مطالعۀ مقاطع مخروطی از عالی‌ترین مباحث نظری هندسۀ دوران باستان و سده‌های میانه بوده که به خاطر کاربردهای عملی نیز مورد توجه قرار می‌گرفته است. در پژوهش پیشِ رو، پس از اشاره‌ای کوتاه به تاریخچۀ مخروطات در یونان و در تمدن اسلامی، چگونگی راه‌یابی آن به کتاب‌های درسی دورۀ قاجار و کمی پس از آن در ایران، و نیز دگرگونی واژگان این علم در جریان این انتقال، بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conics in Mathematical Textbooks of Contemporary Educational System of Iran

نویسنده [English]

  • Mahmoud Shahidi
M.Sc. History of Science
چکیده [English]

Conics or the science of conic sections is one of the highest theoretical topics of geometry in Classical Antiquity and the Middle Ages. It was also studied for its practical applications. In this paper, we first present a short history of conics in Antiquity and the Islamic civilization, then we show how this discipline was introduced in Persian textbooks in the Qajar period and a little after, and how, through this transmission, its vocabulary underwent a change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Iran
  • Dār al-Funūn
  • Kříž
  • Conics
  • Muhandis al-Mulk