اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

یونس کرامتی

دانشگاه تهران

ykaramatiut.ac.ir

سردبیر

جمال موسوی

دانشیار، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~jmoosavi
jmoosaviut.ac.ir
0000-0003-0643-6828

دبیر تخصصی

حنیف قلندری

استادیار، دانشگاه تهران

hanif.ghalandariut.ac.ir
0000-0002-4307-5809

اعضای هیات تحریریه

احمد بادکوبه هزاوه

دانشیار، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~hazaveh
hazavehut.ac.ir
09123884598

محمد باقری

دانشیار، دانشگاه تهران

mohammad.bagheriut.ac.ir
0000-0002-4102-205X

غلامحسین رحیمی شعرباف

استاد، دانشگاه تربیت مدرس

scholar.google.com/citations?user=h0aWUkkAAAAJ&hl=en
rahimi_ghmodares.ac.ir
0000-0002-0247-8839

حنیف قلندری

استادیار، دانشگاه تهران

scholar.google.com/citations?user=USUoLFQAAAAJ&hl=en
hanif.ghalandariut.ac.ir
0000-0002-4307-5809

اعضای هیات تحریریه بین المللی

مهرناز کاتوزیان

استاد، مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه (CNRS)

www.researchgate.net/scientific-contributions/Mehrnaz-Katouzian-Safadi-38702268
katouzian.safadiwanadoo.fr
0000-0002-4034-4057

دیوید ای. کینگ

استاد، دانشگاه فرانکفورت

scholar.google.com/citations?user=zMh-YDcAAAAJ&hl=en
kingem.uni-frankfurt.de
0000-0003-0772-3693

h-index: 15  

اعضای هیات تحریریه

حسین معصومی همدانی

عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی (عضو وابسته دانشگاه تهران)

scholar.google.com/citations?user=m1FbEPUAAAAJ&hl=en
hosseinmasoumiapll.ir

جمال موسوی

دانشیار، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~jmoosavi
jmoosaviut.ac.ir
09121950942
0000-0002-8648-0724

محمد جواد ناطق

استاد، دانشگاه تربیت مدرس

scholar.google.com/citations?user=qVj5-ZUAAAAJ&hl=en
nateghmodares.ac.ir
0000-0001-8870-1116

اعضای هیات تحریریه بین المللی

یان پی هوخندایک

استاد، دانشگاه اوترخت هلند (عضو وابسته دانشگاه تهران)

www.jphogendijk.nl/
j.p.hogendijkuu.nl
0000-0002-67588481

کارشناس نشریه

فاطمه کیقبادی

پژوهشکده تاریخ علم

keyghobadiut.ac.ir