صبح کاذب از چینوت پل تا بامستون

نویسنده

چکیده

در روزگار ما نور منطقه البروجی شاید از جمله پیداترین پدیده های نجومی آسمان شب نباشد. اما این مقاله نشان می دهد که د رجهان باستان چنین نبوده است. یافته اصلی مقاله آن است که پدیداری شماری از دنباله داران درخشان در آسمان ‘مستقیما بر ضعف و شدت درخشش نور منطقه البروجی اثر می گذارد و در این راه به بررسی یک بازه تاریخی 500 ساله می پردازد .افزون بر این به بررسی نقش نور منطقه البروجی در شکل گیری باورهای روحانی آدمی درباره جهان پس از مرگ پرداخته می شود. ونشان داده می شود که بخش بزرگی از این باورها با رصد پدیده های نجومی پیوند نزدیک دارد.
در بخش یکم مقاله تاریخچه رصد های نور منطقه البروجی در ایران و پهنه اوراسیا ‘ پیش از ظهور اسلام بررسی شده ‘ و بخش دوم به کوشش های اختر شناسان ایرانی برای شناخت ماهیت نور منطقه البروجی از دید ریاضی اختصاص یافته است . رساله خواجه نصیرالدین طوسی درباره صحیح کاذب و معراجنامه کرتیر نیز برای نخستین بار معرفی و به چاپ رسیده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arapaho Indians
 • Arda Viraz
 • Bamystun
 • Chinvat Bridge
 • Er
 • Gil Gamesh
 • Hell and Heaven
 • Jesus
 • Kalopalo Indians
 • Kartir’s Inscriptions
 • Mandaean Scriptures
 • Mehregan
 • M?n?
 • Naked Eye Comets
 • Naksh-i Rustam
 • Nas?r al-D?n T?s?
 • Neanderthals
 • Plato
 • Santiano Lumino
 • Subh-i K False Dawn
 • Sun
 • Zodiacal Light
 • Zoroastrianism