سرآغاز دانش رنگ‌شناسی در تمدن اسلامی تا پایان سدۀ ششم هجری

نویسنده

دانشجوی دورۀ دکتری پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه شاهد

چکیده

رنگ‌ها از جمله نمودهای طبیعت‌اند که از دیر باز توجه دانشمندان را به خود جلب کرده‌اند. در این مقاله سرچشمه‌های دانش رنگ‌شناسی را در سده‌های آغازین تمدن اسلامی معرفی می‌کنیم. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مسلمانان اندیشه‌های یونانیان را در این باره از طریق متون ترجم? شد? آنها به دست آورده و در بار? آنها تأمل کرده‌اند. در میان دانشمندان مسلمان تا پایان سد? ششم هجری، نظریه‌های متفکرانی همچون کِندی، ایوب سوری، اخوان‌الصفا، ابن هیثم، ابن سینا، سهروردی و جوهری نیشابوری در این باره قابل توجه است. بررسی نظریه‌های ایشان نشان می‌دهد که دانش رنگ‌شناسی در جهان اسلام به شدت متأثر از دانش یونانیان به ویژه ارسطو است. این نظریه‌ها در زمین? رابط? نور و رنگ، چیستی و علت ایجاد رنگ‌ها، آمیزش رنگ‌ها و شناسایی رنگ‌های اصلی مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Beginning of the Chromatics in Islamic Civilization up to the End of the 6th Century AH

نویسنده [English]

  • Mohsen Marasy
چکیده [English]

From bygone to now, Colors are aspects of nature that have been regarded scientists. In ancient Greece, essence of color and its relationship with light and vision in Natural Philosophy and especially Optics has been studied. Results of Greek thinkers in the field Chromatics, from Pythagoras to Aristotle through of translating scientific and philosophical texts, received to Muslim scholars and have been improved. Among Muslim scholars until the end of the sixth century AH, theories of intellectuals like Al-Kindi, Ayub Surrey, Ikhwan al-Safa, Ibn Hytham, Avicenna, Suhrawardi and Neyshbori are considerable. Review theories of these scientists show that Chromatics in the Muslim world strongly influenced by the Greeks knowledge and especially Aristotle. These theories have been discussed relationship of light and colors, essence of colors, color mixing and identify the main colors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chromatic
  • Color
  • Light
  • Optic
  • Rainbow.