هستی‌شناسی نظریۀ تکامل: رویکردی تحلیلی-تاریخی به مدل‌های انتزاعی تکامل؛ موردکاوی تکامل فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مطالعات علم، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

طرفداران مدل‌های انتزاعی تکامل بر این باورند که مدل واحدی در تغییر تکاملی پدیده‌های گوناگون، چه در سطوح مختلف انتخاب در زیست‌شناسی و چه در پدیده‌های تکاملی مطرح در حوزه‌های دیگر، در کار است. اگر چنین مدل‌هایی در عمل بتوانند بر پدیده‌هایی که نوعاً تکاملی دانسته می‌شوند منطبق شوند یا تقریب خوبی از آنها باشند، آن‌گاه توانسته‌اند طیف گوناگونی از پدیده‌ها را تبیین کرده و احتمالاً در پیش‌بینی برخی پدیده‌ها ایفای نقش کنند. اما بر این مدل‌ها انتقادات مهمی وارد شده است. مهم‌ترین انتقاد هم، عدم کفایت تجربی این مدل‌ها است که به درجات مختلف در آنها نشان داده شده است. اما برخی در انتقاد از این مدل‌ها تا آنجا پیش رفته‌اند که تلاش برای به دست دادن مدل انتزاعی تکامل را یکسره بیهوده و ناموجه دانسته‌اند. در این مقاله، با بررسی اجمالی سه گونه مدل انتزاعی تکامل تلاش می‌شود تا نشان داده شود که هرچند ممکن است مدل‌های موجود مبتلا به عدم کفایت تجربی باشند، کل پروژۀ ارایۀ مدل واحد تکاملی قابل دفاع است. برای نشان دادن این مطلب، تکامل فرهنگی به عنوان یکی از دستاوردهای توجه به مدل انتزاعی تکامل، به عنوان مورد مطالعاتی بررسی می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ontology of Evolutionary Theory: An Analytic-Historical Approach to Abstract Models of Evolution; a Case Study of Cultural Evolution

نویسنده [English]

  • Hamed Bikaraan-Behesht
Science Studies Division, Iranian Institute of Philosophy, Tehran, Iran
چکیده [English]

Proponents of the abstract models of evolution believe that there is one model at work at all levels of selection in biology and other evolutionary phenomena in different non-biological areas. If any of the models fit the actual dynamics of the phenomena generally known to be evolutionary, or at least approximate them, then that single model can explain (and even predict) many diverse phenomena in those areas. However, such models have been subject to serious objections. The most important one is their empirical inadequacy. But, some of the critics go so far as to claim that the endeavor to develop an abstract model for evolutionary change is utterly in vain. In this paper, I try to make a case for the claim that although current models of evolution may be empirically inadequate, the whole project of finding an abstract model for evolutionary change is defendable. To show this, I focus on cultural evolution; a case which I consider to be the result of taking the abstract models seriously

کلیدواژه‌ها [English]

  • abstract model
  • evolutionary theory
  • natural selection
  • cultural evolution
  • memetics
Aldrich, H. E., Hodgson, G. M., Hull, D. L., Knudsen, T., Mokyr, J., & Vanberg, V. J. (2008). "In defence of generalized darwinism." Journal of Evolutionary Economics, 18, pp. 577-596.
Cziko, G. (1995). Without miracles: Universal selection theory and the second darwinian revolution. Cambridge: MIT press.
Darwin, C. (1871). The descent of man, and selection in relation to sex. New York: D. Appleton.
Dawkins, R. (1983). "Universal darwinism." In D. S. Bendall (Ed.), Evolution from molecules to men (pp. 403-425). Cambridge: Cambridge University Press.
ــــــــــــ. (2006). The selfish gene (30th anniversary edition ed.) Oxford: Oxford University Press.
Dennett, D. C. (1991). Consciousness explained. Boston: Little, Brown.
Flanagan, O. (2009). "Ethical expressions: Why moralists scowl, frown and smile." In J. Hodge & G. Radick (Eds.), The cambridge companion to darwin (pp. 413-434). Cambridge: Cambridge University Press.
Godfrey-Smith, P. (2000). "The replicator in retrospect." Biology and Philosophy, 15(3), pp. 403-423.
Godfrey-Smith, P. (2009). Darwinian populations and natural selection. Oxford: Oxford University Press.
Hodgson, G. M., & Knudsen, T. (2010). Darwin's conjecture: The search for general principles of social and economic evolution. Chicago: University of Chicago Press.
Hull, D. L. (1967). "The metaphysics of evolution." The British Journal for the History of Science, 3(4), pp. 309-337.
Hull, D. L. (1988). Science as a process: An evolutionary account of the social and conceptual development of science. Chicago: University of Chicago Press.
Laland, K. N., & Brown, G. R. (2002). Sense and nonsense: Evolutionary perspectives on human behaviour. Oxford: Oxford University Press.
Laudan, L. (1977). Progress and its problems: Towards a theory of scientific growth. Berkeley, CA: University of California Press.
Lewens, T. (2015). Cultural evolution: Conceptual challenges. Oxford: Oxford University Press.
Lewontin, R. C. (1970). "The units of selection." Annual Review of Ecology and Systematics, 1(1), pp. 1-18.
Plotkin, H. C. (1994). Darwin machines and the nature of knowledge. London: Penguin Books.
Reydon, T. A. C., & Scholz, M. (2015). "Searching for darwinism in generalized darwinism." British Journal for the Philosophy of Science, 66(3), pp. 561-589.
Rose, S., Lewontin, R. C., & Kamin, L. J. (1984). Not in our genes. London: Penguin Books.
Ruse, M. (1985). Taking darwin seriously: A naturalistic approach to philosophy. London: Blackwell.
Sterelny, K. (2006). "Memes revisited." British Journal for the Philosophy of Science, 57(1), pp. 145-165.
Wilson, E. O. (1975). Sociobiology: The new synthesis. Cambridge, MA: Harvard University Press.