کاربست احکام نجوم در فلاحت ایران عصر میانه( قرون چهرام تا هشتم هجری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل مقطع دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام از دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران

چکیده

چکیده مواجهه جامعه با پدیده رشد و نمو گیاهان در دو ساحت نظری و عملی قابل ارزیابی است. در بخش نظری مباحث مربوط به منشأ و پیدایش نباتات، دسته‌بندی گونه‌های متعدد گیاهی و بیان ویژگی‌های آن‌ها، و در بخش عملی بررسی شیوه‌هایی با هدف کاشت، پرورش و برداشت نباتات مورد توجه است. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد بخش عملی است که بنا بر تعاریف با عنوان «فلاحت، کشاورزی، زراعت» از آن یاد می‌شود. در این بخش، هدف چگونگی کشت و پرورش نباتات، بهره‌گیری از خاک، منابع آبی، کود مناسب و روش‌هایی با هدف ارتقا کمی و کیفی محصولات کشاورزی است. شرایط آب و هوایی و تعیین زمان مناسب از مهم‌ترین عوامل رشد و نمو گیاهان و دستیابی به محصول خوب است. موضوع تنجیم( احکام نجوم) تفسیر نحوه اثرگذاری اجرام سماوی بر دنیای تحت قمر است. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که کارکرد تنجیم در فن فلاحت چیست؟ در این تحقیق از روش تاریخی به منظور توصیف و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد تنجیم در دو بخش پیش‌گویی شرایط جوی و تعیین زمان سعد رشد و پرورش نباتات و محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The function of Astrology in the agriculture in Medieval Iran

نویسنده [English]

  • fateme zargari
Graduated from the PhD course in Iranian Islamic History
چکیده [English]

The society's exposure to the phenomenon of plant growth can be evaluated in two theoretical and practical parts. In the theoretical part, the topics related to the origin of plants, the classification of many plant species and the expression of their characteristics, and in the practical part, the study of methods aimed at planting, growing and harvesting plants are of interest. What is investigated in this paper is the practical part, which is referred to as "farming, agriculture " according to the definitions. In this section, the aim is how to cultivate plants, use of soil, water resources, appropriate fertilizer and methods aimed at improving the quality and quantity of agricultural products. Weather conditions and determining the right time are the most important factors for the growth and development of plants and obtaining a good product. The subject of astrology is the interpretation of the effect of heavenly bodies on the sublunary. Based on this, the main question of the article is, what is the function of astrology in farming? In this research, the historical method has been used to describe and analyze the data. The findings of the research show that astrological affects the growth and breeding of plants and agricultural products in two parts: predicting weather conditions and determining the time of harvest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Astrology
  • Forecasting weather conditions
  • . Determining the right time
  • . Sowing seeds
  • Irrigation
  • . Pest control
  • . Agriculture in Medieval Ages Iran