محاسبهء رایانه ای بهترین کبیسه بندی در گاهشماری هجری شمسی

نویسنده

چکیده

طول سال حقیقی خورشیدی با عوامل گوناگونی تغییر می کند به گونه ای
که محاسبهء دقیق آن برای هر سال بسیار دشوار است. از این رو به نظر نگارنده، تقویم نگاری خورشیدی باید بر اساس طول سال متوسط خورشیدی بنا گردد. این طول سال متوسط خود یک عدد صحیح نیست (24219879/365روز). از این رو در تقویم نگاری خورشیدی باید کبیسه گیری خاصی منظور گردد تا انطباق هرچه بیشتری میان طول سال تقویمی و طول سال طبیعی پدید آید. مطابق قانون مصوب 1304 ش مجلس شورای ملی، گاهشماری کنونی ایرانی یک گاهشماری خورشیدی است. اما قانون دربارهء طول سال خورشیدی و چگونگی کبیسه گیری سکوت کرده است و این امر موجب اختلاف بسیار میان تقویم نگاران کشور شده است.
نگارنده با اعتقاد به لزوم پذ یرش طول سال متوسط خورشیدی کوشیده است با محاسبهء رایانه ای بهترین کبیسه بندی را در دوره یا دوره های مناسب به دست آورد. بر پایه این محاسبات دورهء2820 سالی. با کبیسه بندی ویژه، بهترین دورهء ممکن برای هر گاهشماری خورشیدی مطلوب. از جمله گاهشماری کنونی ایرانی. است به گونه ای که با این دوره و کبیسه بندی ویژهء آن دقیقترین تقویم ممکن به دست می آید، و، تصویب قانونی آن می تواند به اختلاف موجود میان تقویم نگاران پایان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The length of real solar year has some variations because of different factors in a way that is very difficult to compute it for each year. The solar calendar there fore must be based on the average length of the solar year. This length i.e tropical year is not an integer ( 365.24219879 days). Thus in solar calendar, we must make use of some special intercalation in order to get the length of calendar year as much close to the length of natural year as possible.
The present Iranian calendar is a solar one . but the law is silent about the length of solar year and the method of intercalation , the fact that has brought about discrepancies among the experts in Iranian calendar
Believing in the necessity of accepting the average length of solar year the author has tried to find the best intercalation and appropriate cycle(s) by using a computer program as the result of these computations , a 2820-year cycle . with its special system of leap years. Is the best possible since it prepares a cycle for any ideal solar calendar , including the present Iranian calendar .the outhor claims that this cycle ( with its method of intercalation ) would put an end to discrepancies anong the scholars