سیر هندسه اقلیدسی از اقلیدس تا شیخ الرئیس بوعلی سینا

نویسنده

چکیده

کتاب اصول اقلیدس با دو ترجمه، معروف به هارمونی و مأمونی. مشتمل بر سیزده مقاله در دوره نهضت ترجمه وارد فرهنگ اسلامی شد اما هندسه موجود در منابع أسلامی، دومقالهء دیگر از ایسقلاوس را نیز دربردارد. بوعلی نیز در نگارش هندسهء شفا با اصل قرار دادن همین پانزده مقاله، به ارائهء أستدلال های خویش پرداخته است.
در این مقاله، برای آشنایی با نحوه استدلال بوعلی سینا، قضیه تقسیم خط به نسبت ذات وسط و طرفین عرضه و تبیین می شود.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Eucilds priniciples which contains thirteen articles in geometry was transferred to Islamic world via two translations entitled haruni and ma muni . the geometry books of Islamic era contains two additional articles by hypsicles . Avicenna compild the chapter of geometry of shifa on the basis of these fifteen articles .and presented his own reasoning.
In order to be familiar with Avicenna s method of reasoning . the proposition of cutting a certain line in exrtain line in extreme and mean ratio will be discussed in this article

کلیدواژه‌ها [English]

  • -