تاریخ شناخت دستگاه گردش خون و بیماری های آن از آغاز ا پایان عصر جالینوس

نویسنده

چکیده

نوشته های تاریخ عمومی پزشکی به زبان فارسی، به صورت ترجمه یا تألیف در کشور ما سابقه کهن دارد ولی تاریخ رشته های تخصصی پزشکی کمتر مورد توجه بوده است. هدف این مقاله آن است که کوره راهی را در یکی از این زمینه ها باز کند و انگیزه پژوهش در جوانان صاحب اندیشه را فراهم آورد.
از زمانی که آدمی سخن آغاز کرد و خرد ورزید، از قلب خود نیز سخن گفت، اما نمی دانست که این عنصر چه نقشی دارد و بیماریهای آن کدام است. در طول قرون گذشته، آراء مطرح شده در این باره جز پاره ای خیال پردازی و نشانی های نادرست و عللی دور از حقیقت، نبود و آگاهی متکی بر علم کمتر در میان بود.
در پزشکی بابلی، آشوری و مصری اشاره های غیر مستقیم به سکته قلبی و حتی آندوکاردیت باکتریائی شده است. مصریان و به ویژه چینیان به شرح نبض شناسی پرداختند، که از اولین نشانه های فیزیکی شناخته شدهء بیماری قلبی است. در آثار بقراط از تشریح ماهیچه و دریچه های قلب سخن رفته است ولی به نظر وی در سرخرگ، خون جاری نیست.
ارسطو از نخستین کسانی بود که به تشریح "حیوان " پرداخت و از حرکت موجی خون یاد کرد. پس از میلاد مسیح و در دوران رومیان اشاراتی به برخی از نشانه های بیماری قلبی دیده می شود که در پزشکی جدید با شناخت پیشرفته بیماری ها می توان با پس نگری علت بیماریها را در آن دوره بازشناخت. جالینوس در قرن دوم میلادی، همچنان بر داده های تشریحی اتکا می کرد و در شناخت فیزیولوژی گردش خون به بیراهه رفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Writings regarding of the history of general medicine as translations or original works has a long history in our country but when it comes to the history of specialized medicine less attention was paid. The purpose of this article is to open a narrow path and to motivate the young thinkers to do research .
Form the time the man began to converse and express wisdom. He spoke about his heart . however he did know the role of neither this part nor its diseases.the theories which have been propounded over the centuries have mostly been incorrect and far from reality.
In Babylonian. Assyrian and Egyptian medicine there have been indirect allusions to myocardial infraction and bacterial endocarditic.
The Egyptians and the Chinese in particular have spoke about sphygmology which is one of the first direct physical signs of heart disease . in Hippocrates s writings the heart muscle and valves are pointed out . but he believed that there was no blood in the arteries . Aristotle was among the first who dissected abunaks abd talked about the circulatory blood . after the birth of Christ and in romans era. There have been some symptoms of cardiac which retrospectively lead us to the etiology of heart disease . Galen in the second century gives us some information about the circulatory system also mislead us regarding its physiology