مقالة تاریخی لُبِگ در انتگرال

نویسنده

استاد دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه ریاضی

چکیده

هانری لبگ در 1901م مقالة کوتاهی در گزارش جلسات آکادمی پاریس به چاپ رساند که مبنای رسالة دکتری او قرار گرفت. این مقاله همراه با نوشته‌هایی از اِمیل بُرِل راجع به اندازه، نقطة عطف مهمی در تحول آنالیز حقیقی به شمار می‌آید. ترجمه و شرح این مقاله، موضوع نوشتة حاضر است. در این شرح به ویژه از چند منبع بهره می‌گیریم که یکی از آن‌ها حواشی سه نفر از اعضای آکادمی علوم بر چاپ جدید این مقاله در تاریخ 2001 م است با عنوان «گرامی‌داشت یکصدمین سال مقالة لبگ».

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the present paper we concern Henri Lebesgue’s famous article on definite integral presented in April 1901 to the Academy of Science in Paris. It has played an important role in the history of real analysis during the 20th century. Recent comments on it include a 2001 commemoration note by Bony, Choquet and Lebeau, as well as a detailed article of Jean-Paul Pier. We translate the Lebesgue’s original article into Persian and discuss other analytical comments.