دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-220 (شماره پیاپی: 4) 
7. علم فراست در منابع اسلامی

هادی عالم‌زاده؛ مریم معینی‌نیا