نگاهی به کتاب التعریف بطبقات الامم، از قاضی صاعد اندلسی (420-462 ق)

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علم، دانشگاه تهران

چکیده

قاضی صاعد اندلسی دانشمند و مورخ قرن پنجم هجری در کتاب نامدار خود، التعریف بطبقات الامم، رویکردی خاص به مقولة علم دارد که بر پایة آن می‌توان این کتاب را در ردة کتب تاریخ علم قرار داد. در این مقاله با معیارهای امروزینِ تاریخ‌نگاری جایگاه این کتاب در دو حوزة تاریخی و علمی به طور مستقل و با هم بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

K?ad?i S?a?id Andulus?, scientist and historian of 12th century, wrote a book entitled al-Ta?r?f bi-T?abak??t al-’Umam on people classifications and their characteristics. But this book has specific point of view about science which puts it in the history of science category. This paper is to investigate this book’s rank in this category by the modern standards of the historiography.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of science
  • K?ad?i S?a?id Andulus?
  • T?abak??t al
  • Ta?r?f bi
  • Al
  • Historiography
  • historiography standards