ضمیمۀ قطب‌الدین شیرازی به ترجمۀ فارسی خود از مقالۀ اول اصول اقلیدس: متن، محتوا، تأثیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آمریکایی قاهره

چکیده

بخش نخست مقاله به ترجمۀ فارسی قطب‌الدین شیرازی از تحریر اصول اقلیدس، نوشتۀ نصیرالدین طوسی اختصاص دارد و در آن به ضمیمه‌ای که شیرازی به متن افزوده توجه بیشتری شده است. ترجمۀ شیرازی به عنوان بخشی از اثر بزرگ دائرةالمعارف گونۀ او در سده‌های بعد بسیار مورد توجه قرار گرفته و خوانده شده است. نمونه‌ای از تأثیر ضمیمۀ شیرازی بر مقالۀ نخست را می‌توان در شرحی که محمد برکت در قرن نوزدهم بر رسالۀ طوسی نوشته است، دید. من در بارۀ این تأثیر اثر شیرازی در دورۀ متأخر در بخش دوم مقاله سخن خواهم گفت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quṭb al-Dīn al-Shīrāzī’s Appendix to Book I of his Persian Translation of Euclid: Text, Context, Influence

نویسنده [English]

  • Gregg De Young
Department of Mathematics and Actuarial Science The American University in Cairo
چکیده [English]

The first part of the paper describes the Persian translation of Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī’s Tarīr Kitāb Uqlīdis by Quṭb al-Dīn al-Shīrāzī, with a primary focus on his appendix to book i. Part of a larger encyclopedic collection, al-Shīrāzī’s translation continued to be read for centuries. As evidence of the work’s influence, al-Shīrāzī’s appendix to book i was included in a nineteenth century printed edition of Muḥammad Barakat’s commentary on book i of al-Ṭūsī’s treatise. I discuss this later use of al-Shīrāzī’s appendix in the second part of the paper.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quṭb al-Dīn al-Shīrāzī
  • Muḥammad Barakat
  • Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
  • Durrat al-Tāj