دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-134 (پاییز و وزمستان 1390، شماره پیاپی: 11) 
2. حرکت از نگاه ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی

صفحه 31-44

عبدالرسول عمادی؛ غلامحسین رحیمی شعرباف