دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-175 (شماره پیاپی: 10) 
2. از عطاری‌های سنتی تا داروسازی جدید در ایران

صفحه 27-38

سید محمد حسین منظورالاجداد؛ مریم ثقفی