بُنِه: نظام‌های زراعی سنتی در ایران

نوع مقاله : کوتاه

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برخی حوزه‌های پژوهشی هستند که در وضعیت «مرزی» به سر می‌برند و تنها به یک حوزۀ دانش اختصاص ندارند، ما امروزه چنین پژوهش‌هایی را «میان‌رشته‌ای» می‌خوانیم و دست‌کم در عالم نظر، بر اهمیت و لزوم انجامشان تأکید می‌کنیم. اما واقعیت آن است که این وضعیت مرزی، موجد نوعی وضعیت «حاشیه‌ای» نیز هست و کم نیستند پژوهش‌هایی که چون نمی‌توان تنها در یک حوزۀ تخصصی جایشان داد و سرراست معرفی‌شان کرد، کمتر دیده و خوانده می‌شوند و قدر و قیمتشان چنان‌که باید شناخته نمی‌شود.

عنوان مقاله [English]

نظام‌های زراعی سنتی در ایران

نویسنده [English]

  • Fateme Mehri
Academic member of the Depatrtment of Persian Language and Literature/ Shahid Beheshti University