بُنِه: نظام‌های زراعی سنتی در ایران

نوع مقاله : کوتاه

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برخی حوزه‌های پژوهشی هستند که در وضعیت «مرزی» به سر می‌برند و تنها به یک حوزۀ دانش اختصاص ندارند، ما امروزه چنین پژوهش‌هایی را «میان‌رشته‌ای» می‌خوانیم و دست‌کم در عالم نظر، بر اهمیت و لزوم انجامشان تأکید می‌کنیم. اما واقعیت آن است که این وضعیت مرزی، موجد نوعی وضعیت «حاشیه‌ای» نیز هست و کم نیستند پژوهش‌هایی که چون نمی‌توان تنها در یک حوزۀ تخصصی جایشان داد و سرراست معرفی‌شان کرد، کمتر دیده و خوانده می‌شوند و قدر و قیمتشان چنان‌که باید شناخته نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نظام‌های زراعی سنتی در ایران

نویسنده [English]

  • Fateme Mehri
Academic member of the Depatrtment of Persian Language and Literature/ Shahid Beheshti University
چکیده [English]

--

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bunih
  • agriculture
ازکیا، مصطفی. (1365). جامعه‌شناسی توسعه و توسعه‌نیافتگی روستایی ایران. تهران: اطلاعات، چ 7.
صفی‌نژاد، جواد. (1355). بنه. تهران: توس، چ 3.
صفی‌نژاد، جواد. (1355). «غارت: درآمدهای غیرمستمر خان در دورة خان‌خانی». نشریة دانشکده، ش 6، 10-54.
صفی‌نژاد، جواد. (1368). بنه (نظامهای زراعی سنتی در ایران)، تهران: امیرکبیر.
صفی‌نژاد، جواد. (1387). «بنه، تعاونی تولید زراعی سنتی در ایران». کیهان فرهنگی، ش 264 و 265، 26-29.
کاتوزیان، محمدعلی. (1366-1368). اقتصاد سیاسی ایران، ترجمۀ محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: انتشارات پاپیروس، چ اول.
وثوقی، منصور. (1366). جامعه‌شناسی روستایی. تهران: کیهان، چ 11.
Katouzian, M. A. (1974). “Land Reform in Iran; A Case Study in the Political Economy of Social Engineering”. The Journal of Peasant Studies, 1:2, 220-239.