دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 29، دی 1399، صفحه 329-599