دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 28، شهریور 1399، صفحه 1-328 
نجم الدوله و فیزیک

صفحه 281-322

10.22059/jihs.2020.299165.371546

ایرج نیک سرشت؛ محمد سلیمانی تبار