بررسی ساختار آموزش و پرورش کرمان در دورۀ پهلوی اول (عوامل رشد و موانع توسعه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 کارشناسی ارشد ایرانشناسی دانشگاه هشید باهنر کرمان

چکیده

تغییر در ساختار نظام آموزشی که از زمان مشروطیت با وضع قوانین جدید آغاز و به تدریج تداوم یافت، با تغییر ساختار دولت در دوران پهلوی اول و اتخاذ سیاست‌های جدید دستخوش تغییرات عملی گسترده گردید. سیاست تمرکزگرایی دولت جدیدْ تمامی ساختار آموزشی کشور را تحت نظارت حکومت درآورد. متناسب با چنین رویکردی شهر کرمان نیز از جهات کمی و کیفی اصلاحات گسترده‌ای را در حوزۀ آموزش و پرورش از سر گذراند. علی رغم دستاوردهای مهم در این زمینه، ایالت و شهرکرمان از کمبود بودجه رنج می‌برد. به همین سبب بررسی پیامدهای کمبود بودجه در ساختار معارف شهر کرمان محور پژوهش حاضر است. یافته های پژوهش که با روش تاریخی و با رویکرد تحلیلی بر پایۀ منابع کتابخانه‌ای و اسناد نویافته صورت گرفته است، نشان می‌دهد علی رغم دستاوردهای آموزشی گسترده در ساختار آموزش و پرورش شهر کرمان، عواملی همچون محدود بودن امکانات مالی و تخصیص میزان اندکی در بودجۀ سالانۀ دولت سبب می‌گردید که تغییرات صورت گرفته متناسب با نیازهای نظام آموزشی موجود نباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Structure of Education in Kerman in the First Pahlavi Period (Growth factors and barriers to development)

نویسندگان [English]

  • Jamshid Roosta 1
  • Mehdi Asadi 2
  • Mohammadsadigh Sabermanish 3
1 Associate Professor, Department of History, Faculty of Literature and Social Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman.
2 Department of History, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman
3 Master Student of Iranology. Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

A change in the structure of the education system that began with the enactment of new laws from the time of the constitution and gradually continued; with the change in the structure of government during the first Pahlavi era and the adoption of new policies, it underwent extensive practical changes. The centralist policy of the new government put the entire educational structure of the country under the control of the government. In line with such an approach, the city of Kerman underwent extensive reforms in the field of education, both quantitatively and qualitatively. Despite significant achievements in this field, the province and the city of Kerman suffer from a lack of funding. In this regard, the study of the consequences of budget deficit in the education structure of Kerman is the focus of the present study. Findings of the research, which has been done with a historical method and with an analytical approach based on library sources and newly found documents, show that despite the extensive educational achievements in the structure of education in Kerman, factors such as limited financial resources and a small amount of Annual government budget; It caused the changes made not to fit the needs of the existing education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget
  • Education
  • Kerman
  • Ministry of Education
  • PahlaviI
اکبری، محمدعلی. (1384ش). تبارشناسی هویت جدید ایرانی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
آوری، پیتر. (1369ش). تاریخ معاصر ایران، ج2. ترجمۀ محمد رفیعی مهرآبادی. تهران: عطایی.
حامدی، زهرا. (1395ش). مبانی ایدئولوژی حاکمیت و تأثیر آن بر متون و مواد درسی در عصر پهلوی اول. تهران: نشر تاریخ ایران.
حکمت، علی اصغر. (1352ش). سی خاطره از عصر فرخنده پهلوی. تهران: وحید.
خلیلی‌خو، محمدرضا. (1373ش). توسعه و نوسازی ایران در دورۀ رضاشاه. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
روح الامینی، فاطمه؛ نادری، شهناز؛ صفا، عزیزاللّه. (1384ش). آموزش و پرورش شهر کرمان در آیینه تاریخ، 2 جلد. کرمان : مؤسسۀ آفتاب کرمان
ساتن، الول. (1344ش). رضا شاه کبیر یا ایران نو. ترجمۀ عیدالعظیم صبوری. چاپ سوم، تهران: علمی.
سروش سروشیان، جمشید. (1371ش). تاریخ زرتشتیان کرمان در این چند سده. چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
صدیق، عیسی. (1336ش). تاریخ فرهنگ ایران. تهران: دانشگاه تهران.
صفایی، ابراهیم. (2535). بنیادهای ملی در شهریاری رضا شاه کبیر. تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
صنعتی‌زاده کرمانی، عبدالحسین. (1395ش). روزگاری که گذشت.کرمان: مرکز کرمان شناسی.
قوانین و مصوبات دوره نهم قانونگذاری (1329ش). تهران:چاپخانۀ مجلس شورای ملی.
کرونین، استفانی. (1387ش). رضا شاه و شکل‌گیری ایران نوین، ترجمۀ مرتضی ثاقب‌فر. چاپ دوم، تهران: جامی.
نقیبی، مصطفی. (1393ش). تاریخ آموزش و پرورش استان کرمان در دورۀ مشروطه. تهران: انتشارت عصر مدرن