دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 30، مرداد 1400، صفحه 1-274 
تکنولوژی‌های جدید و دگرگونی معنایی «علم» و «صنعت» در دورۀ قاجار

صفحه 183-222

10.22059/jihs.2021.331872.371653

رحیم یوسفی اقدم؛ مقصود فراستخواه؛ محمد سعید ذکائی؛ نهال نفیسی


واکاوی تاریخ ساخت لعاب قلیایی در متون دورۀ اسلامی

صفحه 223-243

10.22059/jihs.2021.325546.371640

علی اعراب؛ بهمن فیروزمندی شیره جین؛ پرستو مسجدی خاک؛ آرمان شیشه گر؛ علی محمد هادیان