نویسنده = نفیسه ایرانی
تعداد مقالات: 1
1. فلک علاء تبریزی و سه متن آموزشی کهن دانش استیفا

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-115

نفیسه ایرانی